Đối tượng và điều kiện

Đối tượng bảo lãnh:

Quý khách là cá nhân và các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt nam; các hợp tác xã và các tổ chức tín dụng khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối tượng là các tổ chức nước ngoài đang tham gia các hợp đồng hợp tác liên doanh, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư tại Việt nam, hoặc vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt nam.

Điều kiện bảo lãnh:  

  • Quý khách phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
  • Mục đích đề nghị được bảo lãnh là hợp pháp.
  • Quý khách phải có tài sản bảo đảm hợp pháp cho nghĩa vụ được bảo lãnh: Lào Việt Bank và quý khách sẽ thoả thuận trong từng trường hợp việc áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh. Các hình thức bảo đảm cho bảo lãnh bao gồm: ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật.

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?