Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm

Lào Việt Bank phát hành bảo lãnh cho quý khách (người bán) về việc bảo đảm thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm đã ký kết trong hợp đồng cung cấp cho bên mua. Nếu người bán bị phạt do không thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng về chất lượng sản phẩm với người mua mà không nộp hoặc nộp không đủ tiền phạt cho bên nhận bảo lãnh, Lào Việt Bank sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được cam kết.

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?