Bảo lãnh dự thầu

Lào Việt Bank cung cấp dịch vụ bảo lãnh dự thầu cho doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp - bên được bảo lãnh - vi phạm các điều khoản đấu thầu và phải bồi thường cho bên thụ hưởng, ngân hàng sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính đã được quy định trong thư bảo lãnh thay cho doanh nghiệp.

 

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?