Bảo lãnh hoàn thanh toán

Lào Việt Bank cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán cho doanh nghiệp - cam kết về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với bên cung ứng - bên thụ hưởng. Trong trường hợp doanh nghiệp - bên được bảo lãnh - không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán, ngân hàng sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho bên thụ hưởng như đã được quy định trong thư bảo lãnh thay cho doanh nghiệp.

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?