Bào lãnh thực hiện hợp đồng

Dịch vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Lào Việt Bank sẽ đảm bảo cho người thụ hưởng quyền được hưởng những lợi ích tài chính đã quy định trong thư bảo lãnh trong trường hợp doanh nghiệp – bên được bảo lãnh - không thực hiện hoặc không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết.


  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?